Lịch thi lần 2 Học kỳ I năm học 2020 - 2021
07/03/2021 08:59
Lịch thi lần 2 Học kỳ I năm học 2020 - 2021
LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
Ngày thi: Thứ 7 ngày 13 tháng 3 năm 2021
           
TT Tên học phần Các lớp Phòng Giờ thi Ghi chú
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHK14 312A2 14h  
2 Triết học Mác - Lênin ĐHK15 312A2 14h  
3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ĐHK15 312A2 15h30  
4 Pháp luật  CĐ K46 312A2 14h  
5 Giáo dục chính trị  CĐ K46 312A2 15h30  
6 Chủ nghĩa xã hội KH ĐHK14 312A2 15h30  
                             Lưu ý:         
  1. Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên khi vào phòng thi.      
  2.Những sinh viên trùng lịch thi, báo cho Cô Thắm tại VPK Chính trị hoặc qua số đt 0973.887.983