ThS. Lê Thị Ngọc Hà

Giảng viên

Email: ngochakt3@gmail.com

Sđt: 0977.015.522

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo dục chính trị.

 

ThS. Vũ Thị Kim Thanh

Giảng viên

Email: kimthanh1180@gmail.com

Sđt: 0978.580.403

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế học đại cương.

ThS. Lưu Thị Thu Hiền

Giảng viên

Email: hienluu1412@gmail.com

Sđt: 0985.726.549

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo dục chính trị.

 

 

ThS. Mai Thị Thanh Châu

Giảng viên

Email: maichauktv@gmail.com

Sđt: 0948.311.279

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần  Lịch sử Đảng Cộng sản VN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam, Văn hóa Việt Nam

 

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

Giảng viên

Email: anhdaospkt@gmail.com

Sđt: 0985.522.565

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần  Lịch sử Đảng Cộng sản VN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam, Văn hóa Việt Nam.

 

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

Giảng viên

Email: bngocspktv@gmail.com

Sđt: 0976.464.079

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần  Lịch sử Đảng Cộng sản VN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Việt Nam, Văn hóa Việt Nam

 

 

ThS. Đinh Thị Nga Phượng

Giảng viên

Email: dinhngaphuong@gmail.com

Sđt: 0975.214.347

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy học phần Pháp luật đại cương, Luật kinh tế.

 

 

ThS. Lê Việt Hà

Giảng viên

Email: levietha0402@gmail.com

Sđt: 0983.166.589

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy học phần Pháp luật đại cương; Luật Kinh tế.

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

Email: thammacle@gmail.com

Sđt: 0973.887.983

Nhiệm vụ: Thư ký giáo vụ, giảng dạy học phần Giáo dục chính trị