ThS. NGUYỄN CÔNG AN

Trưởng khoa

Email: conganktv@gmail.com

Sđt: 0983.38.33.38; 0915.397.177

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung công tác của Khoa;

- Giảng dạy các học phần Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh;