Nằm trong chiến lược xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trở thành trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trọng điểm Quốc gia - để nhà trường phát triển nhanh và bền vững trong tiến trình đổi mới của đất nước, đạt được mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục đại học đề ra, gắn sát với yêu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế xã hội. Khoa Lý luận chính trị định hướng mở rộng hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, không ngừng bồi dưỡng, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn để xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng ngày càng cao. Trong đó lĩnh vực lý luận chính trị là trung tâm, bên cạnh đó là các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với tiến trình hội nhập của Nhà trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đào tạo của nhà trường qua 60 năm xây dựng và phát triển./.

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ