CN. Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

Email: thammacle@gmail.com

Sđt: 0973.887.983

Nhiệm vụ: Thư ký giáo vụ, giảng dạy học phần Giáo dục chính trị