LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
05/05/2020 07:33
LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
 

Ngày thi: Thứ 7 ngày 09 tháng 5 năm 2020

TT Tên học phần Các lớp Phòng Giờ thi Ghi chú
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHK13 312A2 18h  
2 Triết học Mác - Lênin ĐHK14 312A2 18h  
3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ĐHK14 312A2 19h  
4 Pháp luật đại cương ĐHK14 312A2 19h  
5 Giáo dục chính trị  CĐ K45 312A2 18h  
6 Pháp luật CĐ K45 312A2 19h  
                             Lưu ý:         
  1. Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên khi vào phòng thi.      
  2.Những sinh viên trùng lịch thi, báo cho Cô Thắm tại VPK Chính trị hoặc qua số đt 0973.887.983

 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
Ngày thi: Thứ 7 ngày 09 tháng 5 năm 2020
           
TT Tên học phần Các lớp Phòng Giờ thi Ghi chú
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh ĐHK13 312A2 18h  
2 Triết học Mác - Lênin ĐHK14 312A2 18h  
3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ĐHK14 312A2 19h  
4 Pháp luật đại cương ĐHK14 312A2 19h  
5 Giáo dục chính trị  CĐ K45 312A2 18h  
6 Pháp luật CĐ K45 312A2 19h  
                             Lưu ý:         
  1. Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên khi vào phòng thi.      
  2. Những sinh viên trùng lịch thi, báo cho Cô Thắm tại VPK Chính trị hoặc qua số đt 0973.887.983    
  GIÁO VỤ KHOA   TRƯỞNG KHOA  
           
           
           
  Nguyễn Thị Thắm   Nguyễn Công An