DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE
12/04/2020 03:32
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM       

     KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                    Nghệ An, ngày 8 tháng 4 năm 2020

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE

 

TT

LỚP HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN GIẢNG DAY

Thứ

Tiết

ID LỚP HỌC

GHI CHÚ

1

Triết học Mác - Lênin

(219)_03/DHCTMCK14A2

Nguyễn Công An

3

8,9,10

 

349-609-4630

 

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

(219)_02/DHCTMCK14A1

Nguyễn Công An

4

3,4

 

349-609-4630

 

3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

(219)_01/DHKCKCK14A1

Nguyễn Công An

4

8,9

 

349-609-4630

 

4

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

(219)_07

Nguyễn Công An

5

3,4

 

349-609-4630

 

5

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

(219)_04/DHTDHCK14A2

Nguyễn Công An

5

8,9

 

349-609-4630

 

6

Triết học Mác - Lênin

(219)_08

Nguyễn Công An

6

8,9,10

 

349-609-4630

 

7

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 (219)-08/DHOTOCK 13D         

Mai Thị Thanh Châu

2

1,2,3

711-856-9572

 

8

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(219)-03/DHCTMCK 13A         

Mai Thị Thanh Châu

3

8,9,10

711-856-9572

 

9

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(219)-09/DHDDTCK 13B         

Mai Thị Thanh Châu

4

8,9,10

711-856-9572

 

10

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(219)-02/DHCTMCK 13B         

Mai Thị Thanh Châu

5

1,2,3

711-856-9572

 

11

Chủ nghĩa xã hội khoa học

(219)-02          

Mai Thị Thanh Châu

5

8,9

711-856-9572

 

12

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(219)- 13/DHOTOCK 13C         

Mai Thị Thanh Châu

6

8,9,10

711-856-9572

 

13

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 (219)-01/DHCTMK13C

Nguyễn Thị Anh Đào

    2

1,2,3

333-405-6443

 

14

Lịch sử Việt Nam (219)-01/DHCTTCK13Z

Nguyễn Thị Anh Đào

    2

4,5

333-405-6443

 

15

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 (219)-05/DHKTOTOCK13Z

Nguyễn Thị Anh Đào

3

1,2,3

333-405-6443

 

16

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 (219)-11/DHOTOCK13B

Nguyễn Thị Anh Đào

4

1.2.3

333-405-6443

 

17

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(219)-06/DHCTTCK13Z

Nguyễn Thị Anh Đào

5

1,2,3

333-405-6443

 

18

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 (219)-15/DHDTHCK13A

Nguyễn Thị Anh Đào

6

1,2,3

333-405-6443

 

19

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(219)_10/DHDDTCK13A

Phạm Thị Bích Ngọc

2

8,9,10

972-858-7112

 

20

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(219)_04/DHKCKCK13Z

Phạm Thị Bích Ngọc

3

1,2,3

972-858-7112

 

21

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 (219)_12/DHOTOCK13A

Phạm Thị Bích Ngọc

3

8,9,10

972-858-7112

 

22

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (219)_07/DHDDTCK13C

Phạm Thị Bích Ngọc

4

1,2,3

972-858-7112

 

23

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  

(219)_14/DHTDHCK13B

Phạm Thị Bích Ngọc

5

8,9,10

972-858-7112

 

24

Pháp luật đại cương (219)_11

Đinh Thị Nga Phượng

2

1,2

991-261-6205

 

25

Pháp luật đại cương (219)_10

Đinh Thị Nga Phượng

3

3-4

991-261-6205

 

26

Pháp luật đại cương (219)_03/DHCTMCK11A(CNC

Đinh Thị Nga Phượng

4

1-3

991-261-6205

 

27

Pháp luật đại cương (219)_05/DHCTMCK14A2

Đinh Thị Nga Phượng

4

8-9

991-261-6205

 

28

Pháp luật đại cương (219)_07/DHDDTCK14A1

Đinh Thị Nga Phượng

4

11-12

991-261-6205

 

29

Pháp luật đại cương (219)_9

Đinh Thị Nga Phượng

5

3-4

991-261-6205

 

30

Pháp luật đại cương (219)_8

Đinh Thị Nga Phượng

5

1-2

991-261-6205

 

31

Pháp luật đại cương (219)_01/CLCCTMCK11Z

Đinh Thị Nga Phượng

6

8-10

991-261-6205

 

32

Triết học Mác – Lênin

(219)_01/DHKCKCK 14A1

Lưu Thị Thu Hiền

2

10, 11, 12

748-290-9290

 

33

Triết học Mác – Lênin

(219)_04/DHTDHCK1 14A2

Lưu Thị Thu Hiền

4

8, 9, 10

748-290-9290

 

34

Triết học Mác – Lênin

(219)_06_172

Lưu Thị Thu Hiền

5

8, 9, 10

748-290-9290

 

35

Triết học Mác – Lênin

(219)_09

Lưu Thị Thu Hiền

2

1, 2, 3

748-290-9290

 

36

Triết học Mác – Lênin

(219)_10

Lưu Thị Thu Hiền

3

1, 2, 3

748-290-9290

 

37

Pháp luật đại cương (219)_02/DHKCKCK14A1

Lê Việt Hà

2

8,9

799-169-9003

 

38

Pháp luật đại cương

(219)_08_1AA

Lê Việt Hà

2

10,11

799-169-9003

 

39

Pháp luật đại cương

(219)_04/DHCTMCK14A1

Lê Việt Hà

4

1,2

799-169-9003

 

40

Pháp luật đại cương (219)_06/DHTDHCK14A2

Lê Việt Hà

4

11,12

799-169-9003

 

41

Pháp luật đại cương

 (219)_09_1E2

Lê Việt Hà

5

8,9

799-169-9003

 

42

Pháp luật đại cương

(219)_01_TH

Lê Việt Hà

7

10,11

799-169-9003

 

43

Kinh tế chính trị Mác – lênin

(219)_10

Vũ Thị Kim Thanh

4

1,2

263-075-0198

 

44

Kinh tế chính trị Mác – lênin

(219) _08

Vũ Thị Kim Thanh

4

10,11

263-075-0198

 

45

Kinh tế chính trị Mác – lênin

(219)_09

Vũ Thị Kim Thanh

5

1,2

263-075-0198

 

46

Kinh tế chính trị Mác – lênin

(219)_05/DHDDTCK14A1

Vũ Thị Kim Thanh

5

8,9

263-075-0198

 

47

Kinh tế học đại cương(219)_01/DHDTVCK13Z

Vũ Thị Kim Thanh

6

1,2

263-075-0198

 

48

Kinh tế chính trị Mác – lênin

(219)_06

Vũ Thị Kim Thanh

6

3,4

263-075-0198

 

49

Kinh tế chính trị Mác – lênin

(219)_03/DHCTMCK14A2

Vũ Thị Kim Thanh

6

8,9

263-075-0198

 

50

Kinh tế chính trị Mác – lênin

(219)_06_1BF

Vũ Thị Kim Thanh

6

10,11

263-075-0198

 

51

Kinh tế chính trị Mác – lênin

(219)_07_1CC

Vũ Thị Kim Thanh

7

8,9

263-075-0198

 

52

Triết học Mác – lênin

(219) - 02 DHCTMCK14A1

Lê Thị Ngọc Hà

2

3 - 5

432-521-0805

 

53

Triết học Mác – lênin

 (219) - 071A6

Lê Thị Ngọc Hà

2

8 - 10

432-521-0805

 

54

Triết học Mác – lênin

(219) - 06

Lê Thị Ngọc Hà

3

1 - 3

432-521-0805

 

55

Triết học Mác – lênin

(219 ) - 07

Lê Thị Ngọc Hà

4

1 - 3

432-521-0805

 

56

Triết học Mác – lênin

(219)  - 05 DHDDTCK14A1

Lê Thị Ngọc Hà

4

8 - 10

432-521-0805

 

57

Chủ nghĩa xã hội khoa học  (219) – 01 DHQTKCK14A1

Lê Thị Ngọc Hà

5

8 - 10

432-521-0805

 

 

                                                                                                   

                                                                                               TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                      Nguyễn Công An