Các loại biểu mẫu về việc đăng ký đề tài NCKH
29/04/2021 03:56
Các loại biểu mẫu về việc đăng ký đề tài NCKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH

<ĐƠN VỊ>

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

NĂM ……

 

1. Tên đề tài:

(Xác định tên đề tài ngắn gọn, cô đọng nhưng phải chứa đủ thông tin và phản ánh rõ ràng nội dung nghiên cứu:” Nghiên cứu cái gì?Làm sáng tỏ cái gì? Đối tượng nghiên cứu là gì? Theo hướng nào? Ở đâu? Thời gian nào?) ( Tối đa 3 dòng, không viết tắt các thuật ngữ chuyên môn)  

2. Lĩnh vực nghiên cứu

(Tham khảo danh mục phân loại các lĩnh vực nghiên cứu trên mạng)

Tự nhiên

 

Kỹ thuật

 

Môi trường

 

Kinh tế; XH-NV

 

Nông Lâm

 

An toàn lao động

 

Giáo dục

 

Y Dược

 

Sở hữu trí tuệ

 

3. Tính cấp thiết:

(1.Cần nêu rõ lý do chọn đề tài; 2. Phải xác định rõ đề tài này đã được tác giả nào trong và ngoài nước nghiên cứu hay chưa, ở mức độ nào? Đã giải quyết được vấn đề gì? 3. Tác giả nghiên cứu mới hay nghiên cứu tiếp vấn đề gì? Nếu đề tài không được giải quyết thì gây ảnh hưởng đến đối tượng nào, mức độ nào? Nếu được giải quyết thì đem lại hiệu quả gì? Tính cấp thiết như thế nào: rất cấp thiết/cấp thiết)( từ 10-20 dòng)

4.Mục tiêu:

(Làm cái gì, đem lại hiệu quả như thế nào, cho ai? Đạt được ở mức độ nào? Sản phẩm cần đạt của quá trình nghiên cứu đề tài là gì?)( tối đa 4 dòng)

5. Nội dung chính: (Nêu rõ các công việc cần thực hiện và các phần, chương, mục chính dự kiến trình bày trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài)

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến (Sản phẩm nào không có thì bỏ phần đó)

6.1. Sản phẩm khoa học (Số bài báo, báo cáo khoa học trong và ngoài nước; Số lượng sách xuất bản,…):

…………………………………………………………………………………………

6.2. Sản phẩm đào tạo (Số lượng đề tài sinh viên NCKH, khóa luận tốt nghiệp đại học hoặc luận văn thạc sỹ hướng dẫn thông qua việc nghiên cứuđề tài này)

…………………………………………………………………………………………

6.3. Sản phẩm ứng dụng (Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi ứng dụng, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...):

…………………………………………………………………………………………

6.4. Các sản phẩm khác:

…………………………………………………………………………………………

7. Hiệu quả dự kiến: (Dự kiến mức độ hiệu quả đạt được)

7.1. Về giáo dục và đào tạo:

…………………………………………………………………………………………

7.2. Về kinh tế - xã hội:

…………………………………………………………………………………………

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến:

Tổng kinh phí thực hiện đề tài là: …………………………đồng, trong đó:

- Hoạt động nghiên cứu: ………………………………………………………………

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu: ……………………………………

9. Thời gian nghiên cứu dự kiến: (Ghi rõ số tháng, nhưng tối đa là 12 tháng)

…………………………………………………………………………………………

10.Thông tin của tập thể/cá nhân đề xuất: (Họ tên,điện thoại, email của chủ nhiệm đề tài)

 

 

Vinh, ngày …… tháng …… năm ……

Phê duyệt của đơn vị chủ trì

Đại diện tập thể/Cá nhân đề xuất

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH

<ĐƠN VỊ>

 

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM ……

TT

Tập thể, cá nhân đề xuất

( Họ và Tên, Điện thoại, email)

Tên đề tài

Mục tiêu

Sản phẩm, kết quả dự kiến

Kinh phí dự kiến

Thời gian thực hiện dự kiến

Ghi chú

1    

 

 

 

 

 

 

 

2    

 

 

 

 

 

 

 

3    

 

 

 

 

 

 

 

4    

 

 

 

 

 

 

 

5    

 

 

 

 

 

 

 

* Thông tin liên hệ của trưởng đơn vị: Số điện thoại: …………………………….; Email: ……………………………………………………

 

Vinh, ngày …… tháng …… năm ……

TRƯỞNG <ĐƠN VỊ>

(ký, ghi rõ họ tên)