KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY ĐỔI TÊN NƯỚC THÀNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
02/07/2020 04:16
KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY ĐỔI TÊN NƯỚC THÀNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau chiến thắng vĩ đại ngày 30 tháng 4 năm 1975, non sông Việt Nam thu về một mối, nước nhà thống nhất từ đây.

Ngày 25 tháng 4 năm 1976, Quốc hội khóa VI - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất được bầu ra.

Trong điều kiện đất nước thống nhất, sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại là tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước; kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã được triệu tập vào tháng 6 năm 1976.

Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất; quyết định xây dựng hiến pháp, về cơ cấu lãnh đạo của Nhà nước khi chưa có hiến pháp mới, bầu các cơ quan đó để điều hành công việc chung của cả nước.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới.

Ngày 2-7-1976, Quốc hội quyết định đổi tên nước Viêt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - bắt đầu chương mới huy hoàng của lịch sử Việt Nam.

Quốc hội quyết định khóa Quốc hội được bầu trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 25-4-1976 là Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

Sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở ra cho bước phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước. Quốc hội khóa VI đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện hòa bình, xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Ngày nay nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân các dân tốc Việt Nam có đầy đủ mọi khả năng và nghị lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vĩ đại đó./.

                                                                                                                                                                   #KhoaLyluanchinhtritonghop