BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM
20/04/2021 07:18
BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi, đánh dấu bằng sự kiện lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Trải qua 46 năm, sự kiện lịch sử này vẫn in đậm trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Chiến thắng lịch sử này để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, có giá trị to lớn với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Một là, xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam.

Hai là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Ba là, vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Bốn là, chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo và nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định.

Năm là, phải luôn luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng.

Trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, muốn thành công cần phải nắm chắc và vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm quý báu mà chiến thắng lịch sử 30/4/1975 đã để lại. Cần phải xác định đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp đổi mới; vận dụng sáng tạo, linh hoạt nghệ thuật quân sự Việt Nam trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chủ động, nhạy bén, linh hoạt nắm thời cơ, đặc biệt là thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giành những thắng lợi quyết định; đồng thời, phải luôn luôn quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.